Вимоги до змісту та оформлення

  1. Вимоги до змісту

— Стаття повинна мати високий науковий рівень.

— Наукова стаття має містити такі структурні елементи (в тексті виділяються жирним шрифтом):

а) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями (актуальність теми); 

б) аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

в) мета статті;

г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

ґ) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

  1. Вимоги до оформлення

— Стаття має бути оформлена у текстовому редакторі Microsoft Word, розширення файлу — .doc (docx)

— Шрифт Times New Roman, кегль — 14, інтервал — 1,5, поля: верхнє, нижнє, праве — по 2 см, ліве — 2 см

— У правому верхньому куті — УДК статті.

— Наступний рядок — через 1 абзац — повне ім’я, прізвище та по батькові автора; (рівняння по правій стороні, шрифт напівжирний, курсив).

— Наступний рядок — науковий ступінь, учене звання, посада автора (рівняння по правій стороні, шрифт звичайний, курсив).

— Наступний рядок, в дужках, — місце роботи, навчання? (рівняння по правій стороні, шрифт звичайний, курсив).

— Далі, за необхідності, через 1 абзац, наводиться інформація про співавторів за зазначеною вище схемою;

 — Для аспірантів та студентів – курс, спеціальність,  назва кафедри, науковий керівник (ім’я, прізвище, науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання).

— Наступний рядок, назву закладу вищої освіти або наукової установи;

— Наступний рядок, електронну адресу автора.

— Наступний рядок — через 1 абзац — назва статті (всі великі літери, рівняння по центру, шрифт напівжирний).

— Наступний рядок — через 1 абзац — виклад основного тексту статті.

— Посилання на використані джерела в тексті статті відображаються цифрами в квадратних дужках із зазначенням номера джерела у списку використаних джерел та номера сторінки. Посилання в тексті оформлюємо так: [4, с. 125], де 4 – порядковий номер джерела у списку, 125 – номер сторінки. Посилання на кілька джерел: [4, с. 125; 6, с. 102]. Джерела розміщуються у порядку появи посилань у тексті.

— Після викладу основного тексту статті — через 1 абзац — список використаних джерел (Бібліографічний опис списку оформлюється згідно з розробленим у 2015 році Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015). Онлайн-генератор посилань за ДСТУ 8302:2015: https://www.grafiati.com/uk/blogs/dstu-8302-2015-referencing-generator/. У списку використаних джерел необхідно подавати DOI (digital object identifier) – цифровий ідентифікатор об’єкта, якщо він присвоєний цитованому джерелу.

Приклади оформлення джерел за посиланням

Ілюстративний матеріал подається у вигляді окремих файлів в одному з форматів: TIFF, PDF, JPG.

Підписи до ілюстрацій подаються окремим файлом у форматі Microsoft Word, відповідно до нумерації ілюстративного матеріалу (іл. 1, іл. 2…).

Посилання на ілюстрації у тексті статті наводяться у круглих дужках: (іл. 1), (іл. 2) і т. д.

Зверніть увагу! У підписі до кожної ілюстрації автор має зазначити її походження або надати дозвіл на публікацію від правонаступника.  Посилання на джерело походження подається в квадратних дужках (за правилами бібліографічного опису ДСТУ-2015). Джерело походження включається до списку використаних джерел. Якщо фото ілюстрації зроблено автором, зазначається: (Світлина автора).

Приклад оформлення підпису під ілюстративним матеріалом: Іл. 1. Василь Корчовий. Впевнена. Габро. 170 см. 2021 [3, 123]. 

Кожна таблиця повинна мати номер і назву.

Приклад оформлення підпису під таблицею:

Таблиця 1 Назва таблиці______________________________ (курсив півжирний)

—  Через 1 абзац —  References.  Окремим блоком наводиться транслітерована і перекладена англійською мовою версія літератури, оформлена згідно з вимогами міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA (American Psychological Association). Для транслітерації україномовних праць використовуємо стандартну українську транслітерацію. Після транслітерованої назви джерела, у квадратних дужках додатково подаємо її переклад англійською. Аналогічно оформлюємо назву видання (журналу, збірника тощо). Наприкінці наводимо латиницею мову оригіналу у квадратних дужках, наприклад: [in Ukrainian]; [in Chinese]. References повністю повторює список літератури українською мовою, незалежно від того, чи є в ньому англомовні джерела.

— Наступний рядок після списку використаних джерел — через 1 абзац — анотація (із зазначенням прізвища, імені автора, наукового ступеню, ученого звання, посади автора, для аспірантів та студентів – курс, спеціальність,  назва кафедри, назви статті) та ключові слова (від 3 до 10 термінів) українською та англійською мовами. Анотації англійською та українською мовами мають бути обсягом не менше 1600 знаків (включаючи пробіли) і реферативно відтворювати мету, методи, результати (наукову новизну) та основні висновки роботи.

Ми не приймаємо статті, які були опубліковані або розглядаються для публікації в іншому місці.

Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до публікації.

Редакція журналу вітає наявність у списку використаних джерел посилань на статті зі «Збірника наукових праць «Українська академія мистецтва» та Вісника НАОМА.