Приклад оформлення

УДК 7.025’174

ORCID ID: 0000-0002-1814-4331

 

Тимченко Тетяна Ростиславівна
кандидат мистецтвознавства, доцент,
завідувач кафедри техніки та реставрації творів мистецтва
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
tetiana.tymchenko@naoma.edu.ua

 

РОЛЬ КОМПЛЕМЕНТАРНОГО КОНТРАСТУ КОЛЬОРІВ В ЖИВОПИСІ: МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ

 

Анотація. Метою даної статті є визначення основних результатів використання контрасту комплементарних кольорів у творах живопису, поглиблення розуміння його ролі в картині.

Методи дослідження. В основу дослідження покладено методи художньо-стилістичного і порівняльного аналізів творів мистецтва, які дали змогу виявити вплив контрасту на образну і візуальну побудову творів.

Результати. Як живописний процес написання картини, так і подальший мистецтвознавчий аналіз полотна вимагають не просто розпізнавання колірних контрастів, наявних у зображенні, але й чіткого розуміння мети і наслідків їхнього використання: яка їхня роль, як вони впливають на колористичну, просторову побудову зображення, який емоційний ефект справляють на глядача, як працюють для виявлення сенсу картини.

На основі аналізу полотен О. Мурашка, М. Сарьяна, А. Матісса та Рембрандта, а також творів середньовічної книжкової мініатюри досліджено як обширне використання комплементарного контрасту в ролі основи колориту, так і обмеженіші варіації наявності цього контрасту, та його співдія  з іншими видами контрасту.

Висновки. У результаті дослідження сформульовано низку формальних та змістових наслідків використання комплементарного контрасту, зокрема: різний емоційний вплив варіацій контрасту на глядача (активне збудження, стабілізація, легка радість, урочисте піднесення); в разі обширного використання в картині такий контраст забезпечує цілісність й урівноваженість колориту; за обмеженого місцевого використання контраст може збагачувати колорит, заснований на обмеженій палітрі, а також регулювати його звучання; комплементарний контраст має велике значення для регулювання дії інших контрастів, скажімо, контрасту теплих і холодних кольорів та симультанного контрасту; він також бере участь у відтворенні середовища та впливає на співвідношення просторовості й декоративності у зображенні. Дослідження може слугувати теоретичним підґрунтям для мистецтвознавців, особливо студентів, які опановують метод художньо-стилістичного аналізу творів мистецтва, а також для художників і студентів творчих спеціальностей у процесі мистецької діяльності.

Ключові слова: кольорознавство, комплементарні кольори, контраст, мистецтвознавчий аналіз, український живопис, західноєвропейський живопис.

 

THE ROLE OF COMPLEMENTARY CONTRAST OF COLORS IN PAINTING: STYLISTIC ANALYSIS

 

Теtiana Tymchenko
Candidate of Art Studies, Associate Professor,
Head of the Department of Technique and Restoration of Works of Art
National Academy of Fine Arts and Architecture
tetiana.tymchenko@naoma.edu.ua

 

AbstractThe purpose of this article is to define the main results of using the contrast of complementary colors and to deepen the understanding of their role in painting.

Methods. The study is based on the methods of stylistic analysis and comparative analysis of works of art, which enabled to reveal the influence of contrast on visual effects and imagery of works.

Results. The process of creating the painting and its subsequent art analysis require not only elicitation of color contrasts present in the image, but also a clear understanding of the purpose and consequences of the use of these contrasts: their role, their coloristic and spatial influence on the image, the psychological effect on the viewer, the way they reveal the meaning of the picture. Based on the analysis of paintings by O. Murashko, M. Saryan, A. Matisse, Rembrandt and medieval book miniatures both the extensive use of complementary contrast as the coloristic basis of painting and more limited variations of the use of this contrast, as well as its interaction with other types of contrast have been researched.

Conclusions. The analysis has allowed to formulate a number of consequences of the use of complementary contrast, such as different emotional effects of contrast variations on the viewer (active excitement, stabilization, light joy, sublime celebration); in case the contrast is used extensively in the picture, it  ensures the integrity and balance of color; with limited local use, contrast can enrich the painting based on a limited palette, as well as regulate its effect; complementary contrast is of great importance in regulating the work of other contrasts, especially the contrast of warm and cold colors and simultaneous contrast; it also plays an important role in the conveying the spatial effects and influences the ratio of spatiality and decorativeness of the image. The research is a useful theoretical basis for art historians, especially students who master the method of stylistic analysis of works of art, as well as for artists and students of art specialties in the process of artistic activity.

Key words: color studies, complementary colors, contrast, art analysis, Ukrainian painting, Western European painting.

 

Постановка проблеми. [4, c. 125]
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Мета статті.
Виклад основного матеріалу.
Головні висновки і перспективи використання результатів дослідження.

 

Список використаних джерел

1. Марченко, І.Я. Консервація та (або) реставрація живопису: порівняння сучасного практичного досвіду «західного» та вітчизняного музею. Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності : Зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 07–08 червня 2018 р. Київ, 2018: 182–5.

 

References

1. Marchenko, I.Ya. (2018) Konservatsiia ta (abo) restavratsiia zhyvopysu: porivniannia suchasnoho praktychnoho dosvidu “zakhidnoho” ta vitchyznianoho muzeiu [Conservation and (or) restoration of painting: comparison of modern practical experience of "Western" and domestic museums]. Muzei ta restavratsiia u konteksti zberezhennia kulturnoi spadshchyny: aktualni vyklyky suchasnosti [Museums and restoration in the context of preservation of cultural heritage: current challenges of the present]. Zb. nauk. prats Mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Kyiv, 07–08 chervnia 2018 r. Kyiv: 182–5. [in Ukrainian]