Вимоги до оформлення статей

До публікації приймаються статті в електронному вигляді, які відповідають тематиці видання за умови, що вони не були раніше опубліковані (будь-якою мовою) окремо чи як частина іншої праці, а також зараз не проходять рецензування в іншому журналі, збірнику матеріалів конференції, колективній монографії тощо.

Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, посилань.

Наукова стаття має містити такі структурні елементи (виділяються жирним шрифтом):

 • постановка проблеми;
 • аналіз останніх досліджень та публікацій;
 • мета статті;
 • виклад основного матеріалу;
 • головні висновки і перспективи використання результатів дослідження.

Розділ журналу, у який подається стаття (Архітектура чи Мистецтвознавство), розміщують у верхньому правому кутку першої сторінки.

Індекс УДК розміщують у верхньому лівому кутку першої сторінки. Індекс УДК автор визначає самостійно (або за допомогою працівників бібліотеки).

Відомості про автора (-ів) зазначають у такому порядку:

 • повне ім’я, прізвище та по батькові автора;
 • ORCID ID (персональний код, який можна отримати, заповнивши анкету за посиланням: https://orcid.org/register);
 • науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання;
 • для аспірантів та студентів – назва кафедри, науковий керівник (ім’я, прізвище, науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання); статті студентів публікуються лише у співавторстві із науковими керівниками;
 • назву закладу вищої освіти або наукової установи;
 • місто, країну;
 • електронну адресу автора.

Назва статті має бути короткою (до 14 слів) і точно відображати її зміст. Скорочення та абревіатури у назві не допускаються.

Анотація (українською та англійською мовами) подається відповідно до побудови статті: мета дослідження; методи дослідження (чітко вказати які саме методи були використані, тобто розкрити сам механізм проведеного дослідження, яким чином отримані саме такі результати); головні результати і висновки (з них має бути зрозумілою новизна,  їхня значущість для науки, суспільства, освіти у вигляді  нового цінного фактажу, виявлені нові взаємозв’язки та закономірності тощо).

 Мінімальний обсяг анотації українською та англійською мовами разом із іменем, прізвищем автора (-ів), назвою статті та ключовими словами 1600–1800 друкованих знаків (з проміжками).

Ключові слова: 3–7 слів чи словосполучень.

Список використаних джерел.  Бібліографічний опис списку оформлюється згідно з розробленим у 2015 році Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила». Онлайн-генератор посилань за ДСТУ 8302:2015: https://www.grafiati.com/uk/blogs/dstu-8302-2015-referencing-generator/. У списку використаних джерел необхідно подавати DOI (digital object identifier) – цифровий ідентифікатор об’єкта, якщо він присвоєний цитованому джерелу.

Внутрішньотекстові посилання

подаємо відповідно до ДСТУ 8302:2015. Посилання в тексті оформлюємо так: [4, с. 125], де 4 – порядковий номер джерела у списку, 125 – номер сторінки. Посилання на кілька джерел: [4, с. 125; 6, с. 102]. Джерела розміщуються у порядку появи посилань у тексті.

References. Наприкінці статті окремим блоком наводиться транслітерована і перекладена англійською мовою версія літератури, оформлена згідно з вимогами міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA (American Psychological Association).

Для транслітерації україномовних праць використовуємо стандартну українську транслітерацію. Після транслітерованої назви джерела, у квадратних дужках додатково подаємо її переклад англійською. Аналогічно оформлюємо назву видання (журналу, збірника тощо). Наприкінці наводимо латиницею мову оригіналу у квадратних дужках, наприклад: [in Ukrainian]; [in Chinese]. References повністю повторює список літератури українською мовою, незалежно від того, чи є в ньому англомовні джерела.

Приклади оформлення джерел за посиланням

Приклад оформлення статті за посиланням

Ілюстративний матеріал подається у вигляді окремих файлів в одному з форматів: TIFF, PDF, JPG.

Підписи до ілюстрацій подаються окремим файлом у форматі Microsoft Word, відповідно до нумерації ілюстративного матеріалу (іл. 1, іл. 2…).

Посилання на ілюстрації у тексті статті наводяться у круглих дужках: (іл. 1), (іл. 2) і т. д.

Зверніть увагу! У підписі до кожної ілюстрації автор має зазначити її походження або надати дозвіл на публікацію від правонаступника.  Посилання на джерело походження подається в квадратних дужках (за правилами бібліографічного опису ДСТУ-2015). Джерело походження включається до списку використаних джерел. Якщо фото ілюстрації зроблено автором, зазначається: (Світлина автора).
Приклад оформлення підпису під ілюстративним матеріалом:
Іл. 1. Василь Корчовий. Впевнена. Габро. 170 см. 2021 [3, 123].

    Кожна таблиця повинна мати номер і назву.
Приклад оформлення підпису під таблицею:

Таблиця 1

Назва таблиці______________________________ (курсив півжирний)

Статтю оформлюють у текстовому редакторі Miсrosoft Word (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5). Усі поля – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см. Сторінки не нумерують.

Обсяг статті становить 10–18 сторінок (включно з анотаціями, списками літератури та ілюстративним матеріалом).

Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до публікації.

Редакція збірника вітає наявність у списку використаних джерел посилань на статті зі «Збірника наукових праць «Українська академія мистецтва».

Увага! До друку у «Збірнику наукових праць «Українська академія мистецтва» не приймають статті, в яких є посилання на джерела російських авторів та використана література, що видана у видавництвах РФ (Постанова Кабінету Міністрів України № 355 від 24 березня 2022 р. «Про денонсацію Угод в галузі освіти і науки з Російською Федерацією»).