ЕСТЕТИЧНІ СКЛАДНИКИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО СТИЛЮ ФОРМОТВОРЕННЯ ТА ДЕКОРУВАННЯ

Автор(и)

  • Алла Дяченко

DOI:

https://doi.org/10.32782/2411-3034-2023-34-11

Ключові слова:

національне формотворення і декорування, українська культура, декоративно- ужиткове мистецтво, естетика, дизайн, художньо-стилістичні особливості.

Анотація

Анотація. Метою статті є дослідження характеристик українського національного стилю в аспектах формування та декорування, виокремлення основних компонентів та методик, що надають йому ідентичності, а також обговорення проблем та викликів, які ця сфера зустрічає в сучасних культурних дослідженнях. Методи дослідження. Нами використано інтегрований підхід для об’єднання знань з етнографії, історії, культурології, соціології, психології та естетики. За допомогою системного та структурного аналізу розглянуто принципи формування сучасного дизайну, увагу акцентовано на автентичних образах у міському дизайні, проілюстровано прикладами робіт майстрів ХХ–ХХІ століть. Результати. Статтю присвячено особливостям становлення українського національного стилю формотворення і декорування в декоративно-ужитковому мистецтві. У контексті глобалізації та посилення міжнародних культурних взаємозв’язків виникає потреба вивчення та збереження унікальних національних особливостей, які відображаються в стилі формування та декорування предметів. Дослідження цієї проблематики є особливо актуальним для розуміння процесів збереження культурної спадщини та формування сучасних естетичних ідеалів. Визначено, що необхідність збереження національних стилів пов’язана не лише з питаннями ідентичності, але й з естетичними вимогами, які часто виникають у сучасному дизайні. Вивчення національних стилів формотворення та декорування дає змогу глибше розуміти соціокультурні процеси, що відбуваються у суспільстві. Висновки. Визначені національні особливості в декоративно-ужитковому мистецтві стали фундаментом для розуміння етнічної ідентичності в часи зростання культурної інтернаціоналізації, встановлення технологічних та естетичних стандартів, які визначають цінності споживачів і впливають на еволюцію мистецтва, особливості формування та оформлення. Проблематика збереження та розвитку національних традицій у декоративному мистецтві у контексті сучасного дизайну стає ключовою для культурної спадщини.

Посилання

Афанасьєв Ю. Л. Етнодизайн у контексті націєтворення та глобалізації. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. 2013. Вип. 19. Т. 2. С. 143–147.

Wendt T. Design for Dasein: Understanding the Design of Experiences. AMAZON. URL: https://www.amazon.com/Design-Dasein-

Understanding-Experiences/dp/1506166539.

Яців Р. Українське мистецтво ХХ століття : зб. наук. ст. / Ін-т народознавства НАН України. Львів : Афіша, 2006. 350 с.

Богуцький Ю. Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспектив : монографія / Ін-т культурології НАМУ. Київ : Веселка, 2008. 199 с.

Гарбузенко Л. В. Декоративно-прикладне мистецтво: крок до художньо-естетичної компетентності / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. Кіровоград : ФОП Александрова М. В., 2016. 132 с.

Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст : зб. наук. пр. / редкол.: гол. ред. М. І. Степаненко, упоряд. і відп. ред. Є. А. Антонович, В. П. Титаренко й ін. Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2015. Кн. 2. 556 с.

Даниленко В. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури : монографія. Харків : ХДАДМ ; Колорит, 2005. 244 с.

Таранець В. Г. Українці: етнос і мова : монографія. Одеса, 2013. 364 с.

Антонович Є. Етноренесанси в культурі ХХ ст. та їхні етнодизайнерські виміри. Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст: зб.. наук. пр. / упоряд. і відп. ред. Є. Антонович. Полтава : ПНПУ, 2015. Кн.1. С. 7–11.

Прищенко С., Антонович Є. Дизайн і реклама : ілюстрований словник : наук. вид. / Ін-т дизайну та реклами. Київ : НАКККіМ, 2017. 162 с.

Потоцька Ю. І. Феномен етнічного ренесансу в контексті глобалізації. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки». 2017. Вип. 57. С. 39–44.

Чупріна Н. В., Струмінська Т. В. Сучасні технології дизайн-діяльності / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. Київ : КНУДТ, 2017. 415 с.

Губаль Л. М. Декоративно-прикладне мистецтво : [альбом]. Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2015. 47 с.

Урсу Н. О., Гуцул І. А. Теоретичні основи композиції. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. 165 с.

Іванова Л. О., Соколова О. П. Введення в дизайн-проектування / Одес. нац. акад. харч. технологій. Одесса : Астропринт, 2017. 84 с.

Луковська О. Арттекстиль. Інтеграція мистецтв : кат. вист. Київ : Майстер книг, 2020. 64 с .

Сьомка С. В. Ергономіка та ергодизайн / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. Київ : Ліра-К, 2018. 615 с.

Сиваш І. Теоретико-методологічні підходи до розуміння етнодизайну на сучасному етапі культуротворчості. Вісник НАКККіМ : наук. журнал. 2016. № 2. С. 105–109.

Усенко Н. О. Художнє життя України другої половини ХХ – початку ХХІ століття : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.05 «Образотворче мистецтво». Харків, 2015. 237 с.

Makedon V., Valikov V., Kurinnaya I., Koshlyak E. Strategic innovative development of the enterprises: theory and methodology, Scientific journal Economics and finance. 2019. Issue 2. P. 52–62.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-06